Warunki użytkowania

1. Warunki

Uzyskując dostęp do Platformy e-learningowej (dalej Platorma), zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej Platformie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii wszelkich materiałów do pobrania na stronie internetowej Platformy wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego czy przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:
   1. modyfikować lub kopiować materiałów;
   2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do celów publicznych (komercyjnych lub niekomercyjnych);
   3. podejmować próby dekompilacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania zawartego na stronie internetowej Szkoły;
   4. usuwać wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych zastrzeżonych prawach własności; ani
   5. przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na dowolnym innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Platformę w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Wyłączenia odpowiedzialności

Materiały na stronie internetowej Platformy są dostarczane „takie, jakie są”. Platforma nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto, Platforma nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerw w działalności gospodarczej) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Platformy, nawet jeśli Platforma lub osoba upoważniona przez Platformę została powiadomiona ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Platformy mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Platforma nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Platforma może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

7. Warunki użytkowania i modyfikacje

Szkoła może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków użytkowania.

8. Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Platformy będą podlegać prawom właściwym dla jurysdykcji właściciela Platformy.